Designar X-BOW-containerskip med utsleppsfri framdrift for EDGE Navigation

Published


EDGE Navigation AS har valt Ulstein Design & Solutions AS som samarbeidspartnar i å utvikle eit X-BOW®-containerskip med utsleppsfri framdrift som eit ledd i å oppnå nullutslepp innan sjøtransport.

- Eit energieffektivt design er grunnleggande for alle nye containerskipsdesign, seier Jakob Tolstrup-Møller, administrerande direktør i EDGE Navigation.

Han held fram: - Energieffektivitet vil vere nødvendig for å lykkast med energiomstilling, og i Ulstein har vi ein partnar med ei omfattande referanseliste på innovative design, fleire av desse med den dokumenterte X-BOW®-løysinga. X-BOW vil redusere kraftbehovet per container i eit breitt spekter av operasjonar, noko som vil senke terskelen for å skifte til framdrift basert på grøn energi.

- Dette oppdraget er eit ideelt prosjekt for Ulstein, kommenterer Lars Ståle Skoge, som er kommersiell direktør i Ulstein Design & Solutions.
- Ein av kjerneverdiane våre er berekraftig vekst, og i dette prosjektet vidareutviklar vi containerskipsdesign ved blant anna bruk av fossilfri framdrift og det energieffektive X-BOW-skroget for å nå målet om grøn sjøtransport.

Den globale containerskipsflåten er i dag på rundt 5 350 skip med samla lasteevne på rundt 24 millionar TEU (Twenty-foot Equivalent Unit = Ei eining som vert nytta for å måle lastekapasitet for containerskip og containerterminalar.)
Alle skipa baserer framdrifta på fossil energi.

Energiomstilling

Det er over ti år sidan Tolstrup-Møller og Skoge hadde sine første samtalar om containerskip med X-BOW.

- Containertransport er ein integrert del av den globale økonomien og påverkar dagleglivet til alle, anten direkte eller indirekte. Energiomstillinga vil tvinge fram eit paradigmeskifte i den maritime industrien etter kvart som frakteselskapa og eigarane av lasta ser på kva som skal til for å eliminere utsleppa. Derfor må vi innovere ved å tilpasse og kombinere teknologien i arbeidet med å oppnå nullutsleppsframdrift. Med det store behovet for effektiv energiforbruk er X-BOW ei optimal designløysing, og vi jobbar no tett med Ulstein Design & Solutions for å utvikle eit effektivt design som opnar for innovative, grøne framdriftsløysingar, avsluttar Tolstrup-Møller.

EDGE Navigation er eit maritimt oppstartsselskap med fokus på å utvikle kommersielle skip med fossilfri framdrift slik at omstillinga til fornybar energi kan bli mogleg. Selskapet har base i Oslo.
ULSTEIN har hovudkontor i Ulsteinvik. ULSTEIN leverer produkt og tenester innan skipsdesign, skipsbygging og utstyrspakkar til den internasjonale marknaden.

Please contact us for more information

Lars Ståle Skoge, commercial director at Ulstein Design & Solutions AS
Lars Ståle Skoge

Commercial director

Tel: +47 915 81 226

lars.skoge@ulstein.com