Openheitslova

Openheitslova

Openheitslova skal fremje respekt for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. Lova stiller krav til openheit og innsyn i korleis verksemdene jobbar med dette.

Ein kvar har, ved skriftleg førespurnad, rett på informasjon frå ei verksemd om korleis denne handterer faktiske og potensielle negative konsekvensar for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold som verksemda anten har forårsaka eller bidratt til, eller som er direkte knytta til verksemda si forretningsverksemd, produkt eller tenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnarar.

Ver vennleg å sende førespurnaden din til denne e-postadressa: [email protected]