ISO 14001 and 9001 certified

Ulstein Verft er no ISO 14001-sertifisert

Grøn milepæl: Ulstein Verft har oppnådd miljøstandarden ISO 14001:2015

Publisert
12 desember 2023
Del

Ulstein Verft har i løpet av 2023 arbeidd systematisk for å etterleve DNV sin ISO 14001:2015-miljøstandard, og fekk melding om 8. desember 2023 at dei har vorte sertifiserte.

QA Manager ved Ulstein Verft, Torben Sandvik, har vore hovudansvarleg for etablering av systemstruktur og implementering av miljøstandarden.

– Vi står saman om eit felles mål. For Ulstein som selskap er det viktig å følge nøye med på korleis verksemda vår påverkar miljøet, fastslår Sandvik.

Han rosar det utmerkte teamarbeidet: 

- Prosessen med å bli sertifisert er grundig, og teamarbeid er avgjerande. Du har prosedyrane og standardane på den eine sida, men dei må følgjast og blir innarbeidde i rutinane i det daglege arbeidet vårt.

Kva er ISO 14001?

- ISO 14001 er den mest anerkjende internasjonale standarden for miljøstyringssystem og blir brukt over heile verda, seier han, og legg til at ISO 14001-standarden rettleier organisasjonar til å forbetre miljøprestasjonane i samsvar med miljøpolitiske forpliktelsar. Denne standarden hjelper til med å identifisere og administrere miljøaspekta ved ulike aktivitetar, produkt og tenester, og sikrar kontinuerleg forbetring. Det hjelper òg med å etablere miljøpolitikk og -mål, implementere effektive kontrollar og overhalde lovkrav.

ISO 14001 går saumlaust i hop med kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, som Ulstein Verft allereie er sertifisert for.

Kvifor bli sertifisert?

Torben peikar på fleire grunnar til at Ulstein Verft valde å bli sertifisert: - Det hjelper oss å få inn eit miljøstyringssystem som er tilpassa behova våre. Det som blir målt kan handterast. 

- Å vere ISO 14001-sertifisert vil gi Ulstein eit rammeverk for å forbetre miljøinnsatsen, overvake framdrifta og redusere forureining, avfall og utilsikta utslepp. Vidare kan dette forbetre ressurs- og energibruken og potensielt redusere driftskostnadene, og samtidig sikre samsvar med miljølover og retningslinjene til bedrifta. 

- Det er viktig å påpeike at dette er arbeid som pågår heile tida. Ulstein er ein ansvarleg partnar og å vere ISO 14001-sertifisert er ei godkjenning av engasjementet vårt. Visjonen vår er å skape morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar, og vi viser det gjennom handlingane våre.

Iso14001 people
Foto: Framfor "Miljø-teltet" for handtering og sortering av avfall, frå venstre: QA-sjef Torben Sandvik, HMS-sjef Jan Ove Finnes Sørensen, produksjonssjef May-Kristin Myklebust og anleggssjef Jan Peder Hoggen

Relaterte nyheiter