Ulstein designed FFIV for Cyan Renewables 1

Ulstein designar skip til Cyan Renewables for installasjon av havvindfundament

Det Singapore-baserte selskapet Cyan Renewables har valt Ulstein Design & Solutions BV, Nederland, til å designe ein serie installasjonsfartøy (FFIV) for store botnfaste havvindfundament.

Behovet for installasjonsfartøy som kan gjere tunge løft er aukande, og denne typen skip vil gjere det mogleg for Cyan å bidra til utviklinga av havvindindustrien.

- Med den sterke referanselista innan design av tungløftsfartøy og god forståing for marknadsavgrensingar og krav, er Ulstein den føretrekte partnaren til å designe dei nye fartøya våre, seier Torgeir E. Ramstad, administrerande direktør i Cyan sin FFIV-divisjon.

FFIV er ei forkorting for Floating Foundation Installation Vessels. Slike skip kan installere turbinfundament medan dei ligg på dynamisk posisjon, i motsetnad til ein rigg eller jack-up.

Ramstad held fram:

- Vi set oss som mål at Cyan Renewables skal vere ein leiande global leverandør av fartøy til havvind ved at vi samarbeider med utviklarar og kontraktørar om framtidsretta skip.

Edwin van Leeuwen, administrerande direktør i Ulstein Design & Solutions BV, set pris på samarbeidet.

- Vi er veldig glade for at Cyan verdset kvalitetane våre og vel oss som partnar for å realisere ambisjonane sine innan havvind. Tilbake i tid spådde vi at det ville bli ein mangel på fundamentinstallasjonsfartøy. Utviklinga går raskt og vi har sidan då arbeidd med å utvikle framtidas installasjonsfartøy for å støtte veksten i havvindindustrien.

NYUTVIKLA DESIGNLØYSINGAR

Dei nye skipa vil ha dekksplass og krankapasitet store nok til å møte utviklinga innan fundamentdesign, inkludert monopålar og såkalla jackets. I tillegg vil dei òg ha lave utslepp ved at det vert brukt eit hybridkraftsystem som består av dual-fuel-motorar (metanol), landstraum og batteri.

ULSTEIN BLENDED DESIGN

- For ein del av FoU-arbeidet vårt tok vi i bruk ein ny metode, som vi kallar Ulstein Blended Design, for å utvikle forretningsplanen og skipsdesignet samtidig. Med denne metoden utforska vi fleire tusen skipsdesign for å kome fram til dei mest framtidssikre løysingane, seier Ko Stroo, som er produktsjef/leiande skipsdesignar i Ulstein Design & Solutions BV.

- Vi jobba med fleire ulike framtidsbilde i offshorevind, noko som bidrog til å finne dei optimale kombinasjonane for Cyan sin forretningsplan og framtidige design, fortel han.

Ulstein designed FFIV for Cyan Renewables 1

OM SELSKAPA

ULSTEIN DESIGN & SOLUTIONS B.V. spesialiserer seg på design og utvikling av framtidas skip innan offshore energimarknaden, frå enkle til komplekse løysingar. Vi pressar på for berekraftige løysingar. I tillegg til nybyggdesign er Ulstein Design & Solutions aktivt involvert i rådgjeving og moglegheitsstudiar for oppgradering av fartøy.

ULSTEIN er eit familieeigd konsern med hovudkontor i Ulsteinvik. Ulstein leverer produkt og tenester innan skipsdesign, skipsbygging og utstyrspakkar til den internasjonale marknaden innanfor segment som offshore energi, ekspedisjonscruise og fiske. I over 100 år har Ulstein vore assosierte med innovasjon og kvalitet innan design og levering, og møter dei krevjande marine utfordringane ved å omfamna endringar og identifisera moglegheiter. Ulstein sin visjon er å skapa morgondags løysingar for berekraftige marine operasjonar.

CYAN RENEWABLES er Asias første reindyrka havvindreiarlag som yter tenester til den raskt veksande havvindparkindustrien globalt. Teamet blir leidd av industriveteranar baserte i Singapore og Danmark og selskapet skal eige og leige avanserte fartøy til å følgje opp heile livssyklusen til havvindparkar.

*Jackets = Undersjøisk fagverkskonstruksjon som står på havbotnen.

Ulstein designed FFIV for Cyan Renewables 4

Ta kontakt

Edwin van Leeuwen Ulstein 19 comp bw

Edwin van Leeuwen

Beskrivelse
Managing Director
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions B.V.

Siste nytt

Konseptdesign ULSTEIN THOR
Artikkel

Stor interesse for det Thorium-drivne fartøykonseptet ULSTEIN THOR

Etter lanseringa av skipskonseptet i april 2022, har marknaden vist ei enorm interesse for potensialet og kapasiteten til den Thorium-drivne ULSTEIN THOR. I ein polarcruisesamanheng kan ULSTEIN THOR åleine generere over 50 GWh energi i ein 150-dagars cruisekampanje. Det sparer meir enn 32 000 tonn i CO2-utslepp og vil kunne føre til ein betydeleg reduksjon av miljøavtrykket.

Edwin van Leeuwen Ulstein 19 comp bw

Edwin van Leeuwen

Managing Director

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions B.V.