HX121 green

HX121: Legg til tungtransportfartøy i designporteføljen

Oppfyller dei aukande behova til transportsektoren i havvind.

Publisert
27 november 2023
Del

Ulstein har utvida designporteføljen sin med eit tungtransprotfartøy av HX121-designet. Det gjer at ein kan møte dei aukande logistikkbehova for stadig større komponentar til havvind som skal transporterast rundt om i verda. Skroglinjedesignet ULSTEIN X-BOW® gir forbetra eigenskapar i sjøen, størst mogleg dekksplass, optimalisert akterskip og lavt drivstofforbruk. Det resulterer i eit effektivt og balansert design som byggjer på prøvde teknologiar. Skipet kan ha DP2 (dynamisk posisjonering) dersom eigaren ønskjer det. 

HX121 transparent

Den noverande flåten av tungtransportfartøy møter ikkje framtidige behov i havvindsegmentet. Det er spådd at meir enn 380 GW havvindkapasitet, fordelt på 32 marknader, vil kome til dei neste ti åra. I tillegg til ein betydeleg flåte av installasjonsfartøy, er også ny tonnasje naudsynt for å kunne transportere fundament og vindturbinar frå produksjonslokala og ut til samlingshamner eller offshorefelt.

Oppfyller krava til neste generasjons tungtransportfartøy

Tradisjonelt har havvindsektoren brukt lekterar eller halvt-nedsenkbare tungløftsfartøy for å transportere vindturbinkomponentar, men marknaden ser no etter meir effektive lavutsleppsfartøy for å kunne transportere større komponentar. ULSTEIN HX121 har blitt utvikla i tett kontakt med industripartnarar for å tilfredsstille dei naudsynte krava til neste generasjons tungtransportfartøy, 

seier Edwin van Leeuwen, administrerande direktør ved Ulstein Design & Solutions BV.

HX121 green v2

Introduserer HX121-designet

Dolf Manschot er prosjektleiar ved Ulstein Design & Solutions BV. Han fortel: 

HX121-designet er det nyaste og største designet i Ulstein sin portefølje av tungtransportfartøy. Ulstein Blended Design-metoden vart nytta for å finne dei optimale hovuddimensjonane og servicehastigheita for å få til mest mogleg effektiv transport av store vindkomponentar. Denne designmetoden gjorde det mogleg for oss å minimalisere drivstofforbruket per komponent som vert transportert. Vidare fokuserte vi på å laste og losse last ved hjelp av 'roll-on-roll-off'-teknologi. 

Driven fram av marknaden

For å oppfylle marknadskravet om lavutsleppsfartøy er ULSTEIN HX121 designa for å også kunne operere på metanol som drivstoff. Å drifte fartøyet med grønt metanol vil redusere karbonavtrykket vesentleg, medan E-metanol kan redusere karbonavtrykket til null. Som eit marint drivstoff har metanol mange fordelar, det er det tryggaste alternativbrenselet, enkelt å lagre og relativt billig å produsere.

Ta kontakt

MS

Marian Rodriguez Suarez

Beskrivelse
Sales Manager
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions B.V.

Relaterte nyheiter

Vallianz signing
Pressemelding

Vallianz går for Ulstein-design til hybrid tungtransportfartøy

Vallianz Holdings Limited, Singapore, har skrive kontrakt med Ulstein Design & Solutions BV, Nederland, for utviklinga av sitt nye, hybride tungtransportfartøy (HTV). Det nye fartøyet, eit kundetilpassa ULSTEIN HX120-design, har ‘dual-fuel’-motorar og eit batterienergilagringssystem.

MS

Marian Rodriguez Suarez

Sales Manager

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions B.V.