Aft charging in the Ulstein full electric PSV

Utvikling av eit fullelektrisk forsyningsfartøy for offshoreenergi

Som eit svar på behovet framover for grøn og nyskapande forsyningstonnasje, har Ulstein brukt ein holistisk designtankegang for å finne det beste treffpunktet mellom naudsynt kapasitet og reduserte utslepp. Det leia til utviklinga av vårt første fullelektriske forsyningsfartøy for offshoreenergi-marknaden.

Publisert
31 mai 2023
Del

Marknaden for offshoreenergi (olje, gass og vind) vil leve side om side i åra som kjem, og flåten bør reflektere dette. Vi ser ein auke i etterspurnaden etter supplyskip framover, og framtidige skip vil vere annleis enn tradisjonelle løysingar.

Veksten i havvind har ført til ei marknadsendring. Miljøreglane er strengare, og teknologien har utvikla seg. Byggje- og driftskostnader må reduserast.

Rett dimensjonering gjer nullutsleppsoperasjonar mogleg

Tanken om rett dimensjonering har vore drivaren for å utvikle eit fullelektrisk fartøy for offshoreenergi-marknaden. Riktig dimensjonering er ei heilskapleg tilnærming der ein vurderer hovudparametrar, skrogdesign, dekksareal, lastekapasitet og dødvekt, og dessutan lugarkapasitet.

 

Crew transfer in the Ulstein full electric PSV

Skrogdesign og dekksareal

Skroglinjedesignet TWIN X-STERN er utgangspunktet for designet på grunn av dei energireduserende fordelane i DP-operasjonar (Dynamisk Posisjonering) og fleksibiliteten når skipet skal manøvrerast. Eit mellomstort dekksareal på 760 kvadratmeter er ideelt for å unngå unødig straumforbruk utan at det går ut over supplybehova.


Marknadsutviklinga på logistikk viser at det vil vere meir behov for dekkslast og mindre flytande last framover.

Portside aft view of the Ulstein full electric PSV

Innreiing, fjernstøtte og arbeid på dagtid

Skipet har berre plass til sju personar totalt, for å redusere både mannskapskostnadene og storleiken på fartøyet. Filosofien er å bruke fleire fjernstøttesystem på land, og ved forsyning til område som ligg nær land er det mogleg å gjennomføre arbeid på dagtid. Ved å redusere talet personar om bord på eit fartøy vil energiforbruket bli redusert, hotellasta vert minimert og også den totale storleiken til skipet.

Batteri tekne i bruk

Med rett storleik på skipet, kombinert med den siste utviklinga innan batterisystem, kan fartøyet operere på batteristraum i 3+3 timars transitt, 3 timar i DP og 3 timar i standby. Viss ein tek ein i bruk offshore-ladeløysingar, kan den operative rekkevidda auke ytterlegare. Skipet inneheld rekkeviddeforlengarar med fleksibel drivstoffteknologi som kan utvide rekkevidda og som også fungerer som eit redundanskraftsystem.


Framtidige operasjonar

Konseptdesignet inkluderer ein VTOL (Vertical Take Off and Landing) tungløftsdrone for trygge løfteoperasjonar og ei moglegheit for å få på plass ein offshorelandgang eller personelltransportsystem. Vidare kan ein framover legge til eit handteringssystem for inspeksjonsdronar og større lastedronar.

Ulstein has developed a full electric PSV

Ta kontakt

Geir Heltne DSC4460 comp bw

Geir Heltne

Beskrivelse
Sales Manager
Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS

Siste nytt

Konseptdesign ULSTEIN THOR
Artikkel

Stor interesse for det Thorium-drivne fartøykonseptet ULSTEIN THOR

Etter lanseringa av skipskonseptet i april 2022, har marknaden vist ei enorm interesse for potensialet og kapasiteten til den Thorium-drivne ULSTEIN THOR. I ein polarcruisesamanheng kan ULSTEIN THOR åleine generere over 50 GWh energi i ein 150-dagars cruisekampanje. Det sparer meir enn 32 000 tonn i CO2-utslepp og vil kunne føre til ein betydeleg reduksjon av miljøavtrykket.

Geir Heltne DSC4460 comp bw

Geir Heltne

Sales Manager

Tilknytning
Ulstein Design & Solutions AS