Seven Viking

The vessel is designed to meet the high demands of IMR, survey, and light construction in some of the harshest environments. The versatility of the vessel allows for RFO operations, scale treatment and light diving support services. Equipment and skidding system are integrated in a large hangar area.

Vessel type

Subsea

Design

SX148

Built by

Ulstein Verft AS

Year

2013

Owned by

Eidesvik Seven AS

Yard number

295

Designed by

Ulstein Design & Solutions AS

Ordered by

Eidesvik Seven AS

Operated by

Subsea7

Principal dimensions

Length:
106.5 m
Beam:
24.5 m
Dead weight:
4982 tonnes
Draught (max):
8 m
Speed (max):
17.2 kn
Accommodation:
90 POB
Deck area:
830 sqm

Note: Subject to selected variant configuration

Capacities

Deck load:
500 t
Fuel oil (MDO):
2072 cbm
Potable fresh water:
1493 cbm
Ballast / drill water:
3340 cbm
Brine:
554 cbm
LFL* (5 tanks):
441 cbm
MEG (4 tanks + slop):
587 cbm
Work Moonpool:
7,2 x7,2 m
Work ROVs:
2
Inspection ROV:
1
ROV Hangar:
220 sqm

Classifications

  • DnV 1A1, Well Stimulation Vessel, SF, E0, DYNPOS-AUTR, CLEAN DESIGN, COMF-V(3), COMF-C(3), ICE-C, DEICE, NAUT-AW, HELDK-SH(CAA-N), LFL*

Featured solutions

Ship history

IMO 9619373

After delivery, the vessel started operations in the North Sea on a long-term contract for Statoil. She is carrying out a multitude of diverse tasks including inspection, maintenance and repair of subsea oil installations, alongside scale treatment and RFO operations. 

The vessel's X-BOW® design reduces motion in transit and gives increased stability in the potential five metre swells that can characterise the North Sea. Despite this stability, something usually associated with size, the SX148 design is crafted to be compact in stature. This nimbleness, enhanced by a top speed of 17 knots, allows the ‘Seven Viking’ to manoeuvre with ease in confined spaces, accessing difficult to reach areas. 

Although restricted in size, the vessel is not restricted in its capacity to carry a litany of essential subsea tools and personnel, thanks to a configuration whereby hull space is maximised and equipment is integrated within the large hangar area.

2014-15: Rebuilt by Ulstein Verft

Recent work (2016): Involved in the Aasta Hansteen development
The Aasta Hansteen gas field is located 300 km west of Bodø, Norway, and the water depth is 1,300 m, making this the deepest field on the Norwegian continental shelf. The combination of deep water and harsh weather conditions, meaning maximum waves and currents, has given extra challenges, and all vessels involved must have been optimally prepared prior to arriving on site. Seven Viking undertook the tie-in and commissioning activities of the flowline system. These flowlines are now preserved and ready for pull-in in 2018 when the platform is in place. Watch video.


Skipshistorie

'Seven Viking' er utvikla for å stette dei høge krava til IMR, undersøkingar (survey) og lett kontruksjonsarbeid under tøffe forhold. Skipet er svært fleksibelt og kan utføre RFO-operasjonar, avkalingsbehandling og dykkarstøtte. Utstyr og eit skinnesystem er integrert i eit stort hangarområde. Etter levering tok skipet til i arbeid i Nordsjøen på ein langtidskontrakt for Statoil. 

Skipet sitt X-BOW®-design reduserer rørsler i overfart og gir auka stabilitet i dei potensielt fem meter høge dønningane som kjenneteiknar Nordsjøen. Trass i denne stabiliteten, noko som vanlegvis vert sett i samanheng med storleik, er SX148-designet utforma slik at det er svært kompakt og lett handterleg. Kombinert med ei toppfart på 17 knop, kan ‘Seven Viking’ lett manøvrere også der det er trongt og vanskeleg å kome til.

Sjølv om skipet er avgrensa i storleik, er det ikkje avgrensa i kapasiteten til å frakte store mengde subseautstyr og personell. Dette kjem av ei tilpassing der det er gjort mest mogleg ut av skrogarealet og det faste utstyret er integrert i hangarområdet.

2014-15: Ombygd av Ulstein Verft

Nyleg arbeid (2016): Involvert i Aasta Hansteen-utviklinga

Gassfeltet  Aasta Hansteen ligg 300 km vest for Bodø. Vassdjupna er 1300 m, noko som gjer dette til det djupaste feltet på norsk sokkel. Kombinasjonen av djupt vatn og vêrharde forhold, som inneber maksimalt med bølger og strøm, har gitt ekstra utfordringar, og alle fartøy som er involvert må vere optimalt førbudde før dei kjem fram til staden. Seven Viking har utført innspoling og igangkjøring av flowlinesystemet (strømningsrør). Strømningsrøra er no tildekka og førebudde for oppstart av plattformen i 2018. Sjå video.

Please contact us for more information

Ulstein Verft AS

P. O. Box 158
NO-6067 Ulsteinvik
Norway

Tel: +47 7000 8000

gr@ulstein.com