WINDEA JULES VERNE - in spectacular sea trial surroundings.

Vi skaper morgondagens løysingar for berekraftige marine operasjonar

Ulstein er eit tredje generasjons familieeigd selskap og ein internasjonalt anerkjent leverandør av skipsdesign, skipsbygging og systemløysingar for skip.

Vi skal fortsette å gjere visjonar om til verkelegheit saman med våre kundar og vere ein pådrivar i den maritime industrien.

Turning visions into reality

Stolt skipsbyggar i over 100 år
1917
Fartøy bygde ved Ulstein Verft
320
Skip designa av Ulstein
162

Korleis vi gjer ein forskjell

Ulstein har i over 100 år hatt evne til å sjå og utnytte mulegheiter. Gjennom skiftande tider i den maritime næringa har Ulstein hatt god utvikling.

Med hardt arbeid og skaparglede skal vi halde fram med å fornye oss og bruke kompetansen vår til det beste for kundane våre.

Ulstein Verft DJI 0125

Stolt skipsverft

Skipsbygging er både ein kunst og ein vitskap, som krev høg kompetanse og ein arbeidsstyrke som greier å levere produkt som bidreg til langsiktig konkurransekraft. Vi er ein påliteleg partnar for nybygg og ettermarknadsprosjekt.

The ECOFIVE trawler for shipowner Bluewild.

Design som driv næringa vidare

Ved å designe eit fartøy er vi med på å forme framtida til den maritime næringa. Ved å levere berekraftige og effektive løysingar kan vi yte vårt til å skape ei næring som er svært konkurransedyktig og miljøbevisst. 

SX222 ULSTEIN June23 Power System See Through blue 85pst

Vi gjer fartøy grønare og meir effektive

Som systemintegrator av kraft- og kontrolløysingar på skip kan vi vere med å gjere fartøysoperasjonar grønare og meir kostnadseffektive, og som aukar konkurransekrafta di. Det er vinn-vinn for deg og miljøet. 

Tillit gjennom erfaring

I meir enn 100 år har vi levd opp til forventningar i marknaden, og vi har vore nytenkande og nyskapande. I samarbeid med kundar, verft, leverandørar og klassifikasjonsselskap har vi vore med på å forma den maritime næringa.

Kva ønsker kundane våre?

Kundane våre treng ein partnar som bidreg til at dei får auka konkurranse-fortrinna og redusert risikoane dei møter. Gjennom ei systematisk tilnærming til innovasjon, skal vi vere ein god partnar. Vi skal bidra til at kundane kan halde tritt med skiftande standardar og krav til yting – ikkje berre for det som gjeld i dag, men også for krava som vil kome. 

Lågast muleg livsløpskostnad
Kostnadseffektivitet i forhold til drivstoff og andre ressursar er avgjerande for kunden, særleg ettersom energiprisane mest truleg vil halde seg høge. Redusert nedetid i samband med vedlikehald og anna arbeid er også viktig. Reiarane må vere sikre på at kostnadseffektiviteten er optimal gjennom heile livssyklusen til fartøya sine.
Ein partnar til å stole på
Å kunne halde seg innanfor avtalt tid, kvalitet og pris er avgjerande. Reiarlag og andre aktørar treng utstyr og tenester som sikrar leveringspresisjon – og dei oppsøker samarbeidspartnarar som dei veit kan levere rett kvalitet på tid, noko som bidreg positivt til deira eiga inntening og eige omdøme.
Tryggleik
Ulykker kan påverke miljøet eller føre til skadar på mannskap eller eigedom. Tryggleik og miljø er ikkje berre etiske problemstillingar, men også eit spørsmål om risikostyring. For kundane våre er det viktig at alle delar av verdikjeda leverer produkt og tenester som tek omsyn til miljøet og ivaretek sikkerheita.

Nyheiter

Ulstein Verft DJI 0125
Pressemelding

Resultat for Ulstein i 2023

Ulstein Group hadde i 2023 ei omsetning på 1,4 milliardar kroner og eit driftsresultat på 49 millionar kroner. Kunnskap og erfaring frå Ulsteins meir enn hundreårige historie har skapt ein dynamisk og endringsvillig organisasjon som vi no dreg nytte av i overgangen til ei grønare og etterkvart meir fossilfri framtid. 

Konseptdesign ULSTEIN THOR
Artikkel

Stor interesse for det Thorium-drivne fartøykonseptet ULSTEIN THOR

Etter lanseringa av skipskonseptet i april 2022, har marknaden vist ei enorm interesse for potensialet og kapasiteten til den Thorium-drivne ULSTEIN THOR. I ein polarcruisesamanheng kan ULSTEIN THOR åleine generere over 50 GWh energi i ein 150-dagars cruisekampanje. Det sparer meir enn 32 000 tonn i CO2-utslepp og vil kunne føre til ein betydeleg reduksjon av miljøavtrykket.

CLV Nexans Aurora arrival Ulstein Verft, photo fotograf Hagen.

Visjonar om til verkelegheit

Vi er ein langsiktig partnar som kontinuerleg arbeider for å sikre framtidig konkurranseevne og berekraftig vekst.